Neuropsykologisk utredning

Genom en neuropsykologisk utredning kan man fastställa huruvida en person har svårigheter som faller under ramen för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med det menas de svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Hur en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tar sig i uttryck och upplevs varierar mycket från individ till individ. Det finns dock flera gemensamma drag hos personer med dessa nedsättningar, så som svårigheter med inlärning och/eller socialt samspel. Svårigheterna visar sig redan under barndomen på ett eller annat sätt och förändras ofta genom livet.

Till de vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hör ADHD, ADD, Tourettes syndrom och Autismspektrumstörning/ Aspergers syndrom. Andra svårigheter som också är vanliga är Dyslexi och Språkstörning.

Hur tar sig svårigheterna uttryck?

Alla människor är olika och därför kan det vara svårt att säga vilka svårigheter som utgör grunden för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men ofta finns följande svårigheter i högre utsträckning hos dessa individer:

  • Impulsivitet – svårt att hejda sina impulser, talar innan man tänker, agerar obetänksamt
  • En hög eller låg aktivitetsnivå – rastlöshet, ständigt på språng eller mer långsam än andra
  • Uppmärksamhetssvårigheter – kan inte behålla fokus på en sak
  • Inlärning och minne – svårt att komma ihåg och lära sig nya saker
  • Social interaktion – svårt att förstå andra eller hamnar ofta i konflikter eller missförstånd
  • Motorik – kan vara klumpig, inte ha koll på armar och ben, dålig koordinationsförmåga

Alla människor kan ha svårigheter inom dessa områden, men det är först när dessa svårigheter påverkar individen så mycket att det blir svårt för denne att fungera i sin vardag som det blir en faktisk funktionsnedsättning. Genom en neuropsykologisk utredning kan man kartlägga en persons funktion och förstå graden av svårigheterna samt vad de faktisk består av och grundar sig i.

Utredningen kan utmynna i en diagnos som kan komma att underlätta för individen att söka och få rätt till stöd och hjälp, det kan också vara en lättnad att själv få ökad förståelse för hur man fungerar. Oavsett om en diagnos blir aktuell eller ej bidrar den med ökad kunskap kring individens svårigheter, men även styrkor.

Vi har god erfarenhet av att utreda både vuxna och barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar och har tillgång till evidensbaserade tester och följer alltid en Golden standard i våra utredningar. Vi har också möjlighet att lägga till en läkarbedömning i våra utredningar i de fall där det kan vara lämpligt.

Omfattningen av utredningen varierar och vi bedömer alltid våra klienter individuellt genom ett första bedömningssamtal där vi kartlägger bredden av utredningen och omfattning samt pris.

Kontakta oss för mer information