ISTDP

ISTDP betyder Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy och är en behandlingsmodell som har utvecklats ur den psykodynamiska psykologin. Utgångspunkten är att psykiska symtom och relationsproblem ofta har sitt ursprung i tidiga psykologiska trauman, där anknytningen mellan barnet och dess viktigaste omsorgspersoner blivit störd på något sätt. Detta bidrar till att skapa mönster och sätt att skydda oss själva från smärtsamma känslor som i vuxenlivet kan bli ett problem. Exempel på sådana problem kan vara att man utsätter sig själv för mycket självkritik, att man undviker att komma nära någon annan i relationer eller att man utvecklar andra former av psykiska symtom så som ångest och depression.

I ISTDP är det första steget att tillsammans med terapeuten skapa en problemformulering som vi tillsammans kan arbeta utifrån. Därefter hittar vi tillsammans en väg till att bli medveten om och identifiera de mönster som finns och upprätthåller det som man upplever som ett problem. I ISTDP är relationen till terapeuten det viktigaste för att terapin ska ha så god effekt som möjligt. Behandlingen har således hela tiden ett tydligt fokus och terapeuten arbetar för att det hela tiden ska finnas en empati inför det klienten beskriver, särskilt från klienten själv!

Grundtanken i ISTDP är att man skapar förändring tillsammans och på det sättet får klienten ett sundare förhållningssätt till sig själv och de problem som upplevts minskar!

I ISTDP filmas oftast samtalen för att terapeuten ska kunna utvecklas i sitt arbete och också kunna få handledning i sitt patientarbete, detta har visat sig i forskning ha ett starkt samband med ett gott behandlingsresultat. Materialet hanteras naturligtvis enligt de sekretesslagar som vi arbetar under. Självklart är videoinspelning helt frivillig.